Algemene Voorwaarden

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hier navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Max kadoshop: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

1.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Max kadoshop en de klant waarop Max kadoshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Max kadoshop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Max kadoshop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:
Max kadoshop levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Max kadoshop zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/produkten:
Voor alle aankopen (uitgezonderd aanbiedingen en afgeprijsde artikelen) geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren met originele factuurbon die u wordt toegezonden per e-mail. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Max kadoshop over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering:
Max kadoshop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
De bestelingen worden verstuurd met Post.nl of DHL. De verzendkosten worden door de klant betaald.

Over het versturen:
Max kadoshop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant indien er gekozen is voor een “verzekerd pakket” van Post.nl of DHL, indien men kiest voor verzending “Standaard pakket” van Post.nl of DHL komt verlies en/of beschadiging voor rekening koper dit geldt ook voor alle brievenbus verzendingen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Max kadoshop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:
Max kadoshop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief terug stuurt, komen de vervoerskosten altijd voor diens rekening Max kadoshop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Max kadoshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Max kadoshop geleverd artikel.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Max kadoshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald binnen 14 dagen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd en door de klant verrichte vooruitbetalingen voor speciaal voor de klant bestelde artikelen die onverhoopt niet geleverd kunnen worden door Max kadoshop binnen 30 dagen.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Max kadoshop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Max kadoshop verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten en/of afbeeldingen op de website of andere vormen van media kan Max Kadoshop geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
Max kadoshop is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder het K.V.K. nr: 61022675 BTW nr: NL129310347B04